Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pædagogik

Bøgehusene fungerer som borgernes hjem, hvor personalet gennem omsorg og pædagogik tilstræber at stabilisere og udvikle den enkeltes beboers funktionsniveau
Vores mål er at skabe tryghed, livsglæde og forudsigelighed for den enkelte og derved højne borgernes livskvalitet


Pædagogikken bliver tilrettelagt så den passer den enkelte borger, derfor har vi på Bøgehusene valgt at specialuddanne personale i

 

IKT står for information og kommunikations teknologi og går ud på at finde det redskab indenfor IT der kan afhjælpe kommunikationen mellem borger og personale. De største problemstillinger vi som personale kan stå i omhandler kommunikation, og vi vil gerne på Bøgehusene minimere de problemstillinger, og har derfor søgt hjælp indenfor IT verdenen.

Det sidste årti er der kommet mange produkter og programmer på markedet der er speciel designet til netop at højne kommunikationen mellem borger/borger og borger/personale. Vi er på Bøgehusene i opstartsfasen med at implementere disse programmer og muligheder i dem. Det er fortrinsvis programmer som mediamixer og programsnedkeren vi vil bruge.

 

KRAP er en forkortelse af den Kognitive, Ressourcefokuserede og Anerkendende Pædagogik.
Den pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i den anerkendende tilgang til andre mennesker, ved en systematisk inddragelse af de kognitive teorier og behandlingsformer samt ved en udpræget vægtning af det positive, det som virker. Konceptet hviler desuden på en konstruktivistisk forståelse af mennesket i dets miljø.

 

Marte Meo er en videobaseret metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation, borger og personale imellem.  Videoen bruges som arbejdsredskab. Videooptagelse og analyse af samspillet i almindelige dagligdags situationer gør det muligt at få øje på borgernes sociale kompetencer m.m. og herfra sætte nye mål for udvikling og samspil.

I analysen fokuseres der på, hvad kan borgeren allerede, og hvad viser optagelsen, at borgeren har brug for at lære, hvad gør personalet allerede, som er støttende for borgerens udvikling, hvad har personalet brug for at gøre på en bestemt/anderledes måde for at hjælpe borgeren videre i sin udvikling, eller skabe en mere positiv situation  

 

Neuropædagogik bygger på viden fra neuropsykologien, og ved hjælp af neuropsykologiske test og iagttagelser kortlægges borgerens stærke og svage sider på områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, og social funktion.
Målet med disse test er at beskrive, både hvad borgeren kan, og ikke kan, samt borgerens udviklings potentiale. Når dette er klarlagt, tilrettelægges hverdagen på en måde, der giver borgeren mulighed for at trække/blive udfordret på de stærke sider, mens der bliver lagt mindre vægt på de svage sider.

 

Pædagogisk massage er en særligt hensyntagende massageform, hvor pædagogisk viden kombineres med evnen til at kommunikere gennem berøring, massage og sanselegeaktiviteter. Der sættes fokus på kvaliteten i samspillet mellem giver og modtager, da den har afgørende betydning for trivselen, udviklingen og læringen.

Massagen fremmer vilkårene for at skabe fortrolighed og tillid, og når tilliden bliver gensidig, får det indflydelse på udvikling af selvfølelse og selvtillid samt evne til relationsdannelse.

 

Sansmæssige stimuli såsom lyde, dufte, smag, kulde, tyngde, varme og berøring er med til at skabe positive oplevelser med og for vores borger. Vi har erfaringer med at en væsentlig del af vores borgers trivsel og glæde er forbundet med sansmæssige oplevelser. Derfor har vi fået anlagt en sansehave og et snoezelrum.

Vi mener at sansehaven giver mulighed for at fremme borgernes evne til hensigtsmæssig sansebearbejdning. Personalet kan i haven tilgodese borgernes behov ved målrettet at udvælge og benytte bestemte dele af haven. Herved kan personalet tilrettelægge hvilke stimuli, der er fordrende for at opnå f.eks. ro og afstresning eller opmærksomhedsvækkende stimuli for vores borgere.

I snoezel rummet har vi mulighed for at begrænse udefrakommende stimuli, og derved danne en tryg ramme for samvær, der kan være med til at styrket relationen borger og personale imellem. Rummet har hos flere af vores borger med en hypersensitiv sanseprofil, været med til at dække deres behov for ro og afstresning. Vi har fokus på, at lave individuelle pædagogiske tiltag til at kompensere for og understøtte eventuelle sansemotoriske udfordringer, sanseforstyrrelser og sanser der stresser.
Der benyttes eksempelvis: stressreduktionsstrategier, konflikthåndteringsstrategier og sensorisk profil

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Bøgehusene
Fasanvej 3-5  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 52 50